Biohuis: bescherm biologische en natuurinclusieve landbouw bij natuur

Op verzoek van het Ministerie van LNV heeft Biohuis, de verenging van biologische boeren en tuinders, advies uitgebracht over het beschermen van deze ondernemers tegen ongewenste effecten van o.a. stikstofbeleid. Uit eerdere onderzoeken en publicaties bleek al dat de biologische landbouw positief kan bijdragen aan het halen van de doelen rond o.a. natuur, klimaat en water. Het ministerie heeft dit bij monde van minister Piet Adema ook onderschreven. De Tweede Kamer heeft zich ook uitgesproken dat voorkomen moet worden dat biologische en natuurinclusieve landbouwbedrijven hun bedrijf moeten beëindigen als uitvloeisel van beleid rond natuur en klimaat.

Desalniettemin zijn ook biologische bedrijven aangemerkt als piekbelasters en moeten ze vrezen voor hun toekomst. Biohuis bestuurder Maria Buitenkamp verklaart tegenover Biojournaal: “Relatief veel van de voorlopers bevinden zich dichtbij kwetsbare natuurgebieden. De biologische landbouw levert daar juist een waardevolle bijdrage aan beleidsdoelen rond natuur, milieu en waterkwaliteit onder andere door lagere stikstofemissies en het afzien van chemische bestrijdingsmiddelen. Maar toch kregen diverse biologische veehouders in 2023 – vaak ten onrechte – de kwalificatie ‘piekbelaster’. Dat komt door het rekenmodel voor ammoniakuitstoot uit stallen, dat niet past bij de bedrijfsvoering van met name biologische melkveehouders.”

Daarnaast ondervinden bedrijven problemen bij (her)financiering van hun bedrijven omdat banken de risico’s te groot vinden. Ook bij overnames speelt dit vraagstuk.

De aanbevelingen die Biohuis doet om deze knelpunten op te lossen:
1. Erken de reeds doorgevoerde verduurzaming en extensivering van biologische bedrijven.
2. Zorg voor deskundige zaakbegeleiders die helpen om voorlopers te beschermen.
3. Stimuleer provincies om biologische landbouw op te nemen in de gebiedsplannen.
4. Maak afspraken met banken, financiers en grondeigenaren over het (blijven) verstrekken van financiering en het verpachten van grond aan biologische boeren.
5. Zorg dat Rijksdiensten biologische grond voor bio-bedrijven behouden, ook bij pachtuitgiftes.
6. Zorg voor subsidie regelingen voor innovaties die niet alleen gericht zijn op stalsystemen en technieken, maar ook op innovatieve kennis- en monitoringsystemen zoals de BioMonitor, waarmee milieuprestaties gemeten en verbeterd kunnen worden.