Afname oppervlakte Natura 2000-gebieden met overschrijding KDW

Ten opzichte van 2005 is de oppervlakte Natura 2000-gebied met overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) in 2022 afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. In 2005 lag in 20% van de Nature 2000-gebieden de stikstofdepositie onder de KDW. In 2022 was dat in 29% van de Natura 2000-gebieden het geval. De oppervlakte waar geen overschrijding van de KDW was, is dus toegenomen. De gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarde is sinds 2005 gehalveerd. Deze afname van de overschrijding van de KDW is het gevolg van een afname van de totale stikstofdepositie. In stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is tussen 2005 en 2013 ongeveer 20% minder stikstof terechtgekomen. Daarna is tot 2021 de depositie ongeveer hetzelfde gebleven. In 2022 is door het relatief droge weer de depositie verder gedaald.

In 2022 was de stikstofdepositie gemiddeld circa 365 mol per hectare per jaar hoger dan de kritische depositiewaarde (KDW). In 2005 was dit nog 800 mol per hectare per jaar. De gemiddelde overschrijding is sinds 2005 ruim gehalveerd. Deze afname van de overschrijding van de KDW is het gevolg van een afname van de totale stikstofdepositie. In stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is tussen 2005 en 2013 ongeveer 20% minder stikstof terechtgekomen. Daarna is tot 2021 de depositie ongeveer hetzelfde gebleven. In 2022 is door het relatief droge weer de depositie verder gedaald.

Er zijn lokale verschillen in de overschrijdingen van de KDW. In sommige Natura 2000-gebieden is geen overschrijding, terwijl in andere gebieden de KDW tweemaal of meer wordt overschreden. De grootste overschrijdingen zijn in de Natura 2000-gebieden Brabantse Wal, Bargerveen, Dwingelderveld en in de Peel-regio. Dit zijn voornamelijk gebieden met habitattypen met een lage KDW, zoals vennen en heide.