Bijna 1000 zienswijzen ingediend op ontwerp NPLG

Van 16 januari tot en met 26 februari konden zienswijzen worden ingediend op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, zo is te lezen op de website van het ministerie van LNV. Er zijn 996 zienswijzen ingediend. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof zal uiterlijk begin juni een brief met een analyse van de ingediende zienswijzen en mogelijke reacties hierop naar de Tweede Kamer sturen.

In de brief aan de Tweede Kamer geeft minister Van der Wal een update over de voortgang en resultaten van het Programma
Stikstofreductie en Natuurverbetering en de voortgang in de aanpak piekbelasting. Minister Van der Wal geeft aan dat de maatregelen effect hebben maar dat er meer nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Dan gaat het onder andere het versnellen van de maatregelen. De minister onderschrijft de suggesties van het Plan Bureau voor de Leefomgeving om de transitie meer gefaseerd aan te pakken. Gebieden en opgaven met hogere urgentie zouden daarbij voorrang moeten krijgen. In het bestuurlijke overleg Landelijk Gebied van 4 april heeft minister Van der Wal met de provincies gesproken over de mogelijkheid om de gebiedsprogramma’s gedeeltelijk goed te keuren. Ze is van plan om komende maand een addendum op de Handreiking Gebiedsprogramma’s te sturen naar de provincies die beschrijft hoe dit in zijn werk gaat. De minister heeft provincies gevraagd om in september de verder uitgewerkte gebiedsprogramma’s aan te leveren.