De Pilot BioMonitor Melkveehouderij is gestart!

Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de Pilot BioMonitor Melkveehouderij. Tijdens deze pilot wordt een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek ontwikkeld (de BioMonitor), die recht doet aan het systeem van de biologische melkveehouderij. De in april 2021 gepubliceerde Quick Scan Stikstofproblematiek en Biologische Veehouderij¹ maakte al duidelijk dat de ammoniakuitstoot bij biologische melkveehouderijen lager ligt dan bij gangbare melkveehouderijen. De biologische melkveesector wil een (extra) bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige stikstofcrisis door een aantal maatregelen::

  1. De bedrijfsvoering optimaliseren met vakmanschap en systeemdenken om zo de emissies per hectare nog verder te reduceren. Optimaliseren van de belangrijkste factoren van het systeem, waaronder in elk geval weidegang, voeren en mest uitrijden.
  2. Gangbare bedrijven, onder andere in de nabijheid van Natura 2000 gebieden, omvormen naar een biologische bedrijfsvoering.
  3. Ervaringen in het integrale systeemdenken (vanuit bodem/fokkerij in samenhang optimaliseren van weidegang, voer en mest) delen met gangbare melkveebedrijven.

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij past in dit streven.

De oproep vanuit de projectorganisatie met afgevaardigden van Wageningen University & Research, Biohuis en De Natuurweide, leverde een mooi aantal reacties op. Vanuit de meer dan twintig aanmelding zijn uiteindelijk 11 bedrijven geselecteerd als pilotbedrijf. De overige melkveehouders blijven als klankbordgroep nauw betrokken bij de pilot. Zo benutten we ook hun inzichten en ervaringen. Bij de selectie van de melkveebedrijven is rekening gehouden met factoren als geografische spreiding, diversiteit in bodemsoorten, bedrijfskenmerken en ervaring als biologische melkveehouder. De huidige groep deelnemers biedt daarmee een goede representatie van de biologische melkveehouderijsector.

De deelnemende biologische  melkveehouders zijn inmiddels, met de aan hen gekoppelde bedrijfsbegeleiders, begonnen aan een nulmeting. Bestaande, beschikbare bedrijfsgegevens zijn in kaart gebracht. Daarmee wordt het vertrekpunt bepaald voor de pilot. Vervolgens zullen de melkveehouders gedurende de pilot aanvullende gegevens verzamelen en hun ideeën over een representatief en werkbaar model van meten en borgen aandragen. Eind deze maand, wordt hiermee een begin gemaakt tijdens een werksessie van pilotdeelnemers en projectbegeleiders. Hierover zullen we u in een volgende e-mail infomeren.

Met vriendelijke groet,

Sybrand Bouma

namens de projectorganisatie:
Wageningen University & Research
Biohuis
De Natuurweide
Louis Bolk Instituur