Oplossingen voor stikstofproblematiek


De stikstofproblematiek in Nederland is mede het gevolg van de uitstoot van ammoniak vanuit de melkveehouderij. De in april 2021 gepubliceerde Quick Scan Stikstofproblematiek en Biologische Veehouderij (zie voor meer informatie: https://edepot.wur.nl/545038) maakte al duidelijk dat de ammoniakuitstoot bij biologische melkveehouderijen lager ligt dan bij gangbare melkveehouderijen. De biologische melkveesector wil een (extra) bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige stikstofcrisis door een aantal maatregelen::

  1. De bedrijfsvoering optimaliseren met vakmanschap en systeemdenken om zo de emissies per hectare nog verder te reduceren. Optimaliseren van de belangrijkste factoren van het systeem, waaronder in elk geval weidegang, voeren en mest uitrijden.
  2. Gangbare bedrijven, onder andere in de nabijheid van Natura 2000 gebieden, omvormen naar een biologische bedrijfsvoering.
  3. Ervaringen in het integrale systeemdenken (vanuit bodem/fokkerij in samenhang optimaliseren van weidegang, voer en mest) delen met gangbare melkveebedrijven.


30-08-2022