Pilotbedrijven


Aan de pilot doen 11 biologische melkveehouders mee. Hun bedrijven zijn geselecteerd op basis van geografische spreiding en verscheidenheid in bodemsoort en andere bedrijfskenmerken. Hierdoor is een zo representatief mogelijk groep van biologische melkveehouderijen vertegenwoordigd. Naast de 11 deelnemende bedrijven zijn ook gegevens ingebracht van drie biologische melkveehouderijen die deel uitmaken van het Netwerk Praktijkbedrijven. De melkveehouders die zich hadden aangemeld voor de pilot maar niet zijn opgenomen in de pilotgroep, blijven als klankbordgroep bij de pilot betrokken.


13-1-2023