Eerste conclusie Pilot Biomonitor

Biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies.

Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies. Daarnaast biedt een biologische bedrijfsvoering kansen voor herstel en versterking van natuur, water en bodem en het afremmen van de klimaatverandering. In het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) zijn hiervoor doelen geformuleerd.

De gegevens van de deelnemende biologische melkveebedrijven geven, afgezet tegen de doelen van het NPLG, positieve aanknopingspunten. De voorlopige cijfers uit de pilot BioMonitor laten zien dat de biologische pilotbedrijven gemiddeld een aanzienlijk lager stikstof bodemoverschot hebben. Met 69 kg per hectare is die waarde ruim drie keer lager dan die van de conventionele referentiegroepen. Het minder intensieve systeem (minder koeien per hectare) leidt tot een lager stikstofoverschot en daarmee een lager risico op nitraatuitspoeling. Daar komt nog bij dat de biologische landbouw afziet van het gebruik van kunstmest en chemisch synthetische gewasbeschermingsmiddelen.