Indienen zienswijze op NPLG

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staan de nationale en regionale doelen voor natuur, water en klimaat. In het programma is omschreven hoe in de verschillende typen gebieden gewerkt kan worden aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen. Deze zogenaamde structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water en bodem kunnen dragen. Voorbeelden van deze structurerende keuzes zijn overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden en de inrichting van brede beekdalen. Uitgangspunt is dat de doelen in samenhang worden opgepakt, om zo toekomstbestendige keuzes te maken.

Het Rijk en de andere overheden trekken hierin samen op. In het NPLG wordt toegelicht hoe deze langjarige samenwerking eruit ziet en hoe dit op een lerende manier wordt ingevuld.

De maatregelen uit het NPLG kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu (Milieu Effect Rapportage) in beeld te brengen stelt het Rijk een planMER op. Het planMER is een rapportage waarin de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt worden door de milieueffecten van de structurerende keuzes te beschrijven.

Tot 26 februari is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. U vindt het formulier, de NPLG documenten en een verdere toelichting via deze link.