Inspirerende deelnemersbijeenkomst

We kijken terug op een succesvolle deelnemersbijeenkomst op woensdag 22 maart bij het Louis Bolk Instituut in Bunnik. Er is veel waardevolle informatie gedeeld en er waren volop verhelderende en verdiepende discussies. In deze nieuwsbrief geven we een korte terugblik.

Voorkomen en verminderen van emissie

Bas Bassa trapte de bijeenkomst af met een overzicht van gegevens van de pilotdeelnemers, ook in vergelijking met de cijfers van de deelnemers aan het Netwerk Praktijkbedrijven. Daarbij keek hij onder andere naar de ammoniak- en methaanemissie, aantal stuks jongvee, rantsoensamenstelling en uren weidegang. Behalve vergelijkingen tussen de verschillende bedrijven ging hij ook dieper in op de methodiek en uitgangspunten die gehanteerd worden voor de Kringloopwijzer. In de discussies hierover werd benoemd waar biologische melkveehouders knelpunten ervaren bij het rapporteren van hun inspanningen en resultaten, en welke gevolgen dit heeft voor de berekende resultaten.

Een waardevolle leidraad in het denken over mogelijkheden om emissies te beperken (voor alle melkveebedrijven), is onderstaand schema. Dit schema laat zien welke variabelen de emissies beïnvloeden en naar welke aspecten gekeken kan worden voor optimalisatiemaatregelen.

Eiwitmonitor en Ammoniakcheck

Bert de Jonge heeft de Eiwitmonitor gepresenteerd. Hiermee willen we per deelnemer, op verschillende momenten, het gevoerde rantsoen in kaart brengen en zo de berekende opname en samenstelling van vers gras beter onderbouwen.  Daarnaast helpt een beter inzicht in het rantsoen ook bij het optimaliseren van de eiwitbenutting in het weideseizoen. De Eiwitmonitor wordt maandelijks ingevuld, te beginnen in april. Bij de eerste keer zullen de begeleiders assisteren bij het invullen. Bert levert ook nog een aantal verduidelijkende instructiefilmpjes aan.

Bert heeft vervolgens ammoniakemissies van de deelnemende bedrijven gepresenteerd, met ook de herkomst hiervan en de te beïnvloeden variabelen.

Brainstormsessie over emissie verlagende maatregelen per bedrijf

Voortdurend werken aan verbetering van het systeem is een belangrijk uitgangspunt in de biologische landbouw. Het is ook een doelstelling van de pilot: waar liggen mogelijkheden om de emissies nog verder te verlagen op basis van de opgedane inzichten? In groepen hebben de deelnemers met elkaar gebrainstormd over maatregelen om hun eigen systemen verder te optimaliseren. Dat leverde een mix van ideeën op over o.a. aantallen melkkoeien, verminderen van jongvee,  natuurgras gebruiken als strooisel in plaats van voeren aan melkkoeien, verdere uitbreiding van weidegang en aanpassingen aan de stallen (bijv. mestrobot en sproeier om roosters schoner te houden). Iedere deelnemer gaat, waar nodig ondersteund door  de vaste begeleiders, verder aan de slag met zijn ideeën.

Al met al was het een informatieve en inspirerende bijeenkomst. De projectbegeleiders komen tijdens de vervolgcontacten graag op de verschillende onderwerpen terug.