Manifest: schoon en voldoende water voor mens en natuur

Een groep bestaande uit elf maatschappelijke organisaties roepen in een manifest minister Madlener van Infrastructuur & Waterstaat op om schoon, voldoende en betaalbaar water voor mens en natuur te waarborgen in het nieuwe regeringsprogramma. De groep, die zich Maatschappelijke Watercoalitie noemt bestaat uit AARDige Buren, Aedes, ANWB, Biohuis, Bouwend Nederland, Caring Farmers, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, NEPROM, Vereniging Eigen Huis en Vewin. Tezamen vertegenwoordigen zij een achterban van 6,5 miljoen Nederlanders en 5000 bedrijven en woningcorporaties.

De organisaties maken zich zorgen over de waterkwaliteit en de effecten die dat op korte en lange termijn heeft voor natuur, mens, biodiversiteit en voedselvoorziening. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft aangegeven dat het huidige kabinetsbeleid onvoldoende waarborgen biedt dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 gehaald zullen worden. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wees onlangs op de noodzaak van betere bescherming van de waterkwaliteit.

De ondertekenaars benadrukken dat de slechte waterkwaliteit een bedreiging vormen voor de natuur, landbouw en drinkwaterbronnen. Maar ook vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen en infrastructuur kan in de knel komen. In een watermanifest doet de groep tien voorstellen om te werken aan de waterkwaliteit:
1. Alle sectoren moeten bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
2. Voldoende kaders en middelen zijn essentieel voor succes.
3. Een heldere koers en sterke leiding zijn noodzakelijk.
4. Lozingsvergunningen moeten up-to-date en voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.
5. Landbouw moet toekomstbestendig en waterbewust worden, zoals biologisch.
6. Meer grip op grondwateronttrekkingen is noodzakelijk.
7. Een duidelijke aanpak voor bouwprojecten om te voorkomen dat deze stilvallen door slechte waterkwaliteit.
8. Rioolwaterzuiveringen moeten nieuwe vervuilende stoffen effectief kunnen filteren.
9. Funderingsschade door fluctuerende grondwaterstanden moet worden voorkomen.
10. Voldoende zwemlocaties voor recreanten moeten gegarandeerd worden.

De opstellers van het manifest geven aan hun bijdrage te willen leveren, door bijvoorbeeld water te bergen in en rondom natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden en door klimaatbestendig te bouwen.