Nieuw kabinet handhaaft stikstofdoel

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB houdt vast aan de bestaande stikstofdoelen. In het hoofdlijnenakkoord zijn geen afwijkende afspraken gemaakt hierover. Dat bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over het akkoord. In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is als doelstelling opgenomen dat in 2035 in 74% van de stikstofgevoelige gebieden de stikstofneerslag moet zijn gedaald tot onder de kritische depositiewaarde. Het nieuwe kabinet heeft nog geen inzicht gegeven in de wijze waarop ze de stikstofdoelen wil halen.