Onderzoek naar economische gevolgen van NPLG-maatregelen

Wageningen Economic Research heeft, in opdracht van het ministerie van LNV, onderzocht wat de economische effecten kunnen zijn van maatregelen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Gekeken is naar effecten van maatregelen ten aanzien van ammoniak, biodiversiteit, water en klimaat. Dit is in kaart gebracht voor melkvee- en akkerbouwbedrijven door middel van simulaties. Sets van maatregelen zijn vertaald naar economische gevolgen voor verschillende bedrijfstypen. Daaruit bleek een sterk negatief effect op het inkomen van deze bedrijven als ze de maatregelen moeten uitvoeren.

Verder is gekeken naar bestaande en nieuwe beleidsmaatregelen om het economisch perspectief van deze bedrijven te verbeteren. Een combinatie van markt- en beleidsinstrumenten zou kunnen helpen om de winstgevendheid van landbouwbedrijven te ondersteunen. Dat zou bijdragen aan de transitie. Uiteindelijk is economisch perspectief voor een sector en bedrijven in transitie van belang voor het slagen van deze transitie.

In de Pilot BioMonitor worden ook bedrijfseconomische aspecten meegenomen als een terrein waar bedrijven ‘winst’ kunnen halen, naast de winst op gebied van bijvoorbeeld natuur, water en klimaat. Beter inzicht in de voedingswaarden van eigen gras en kuil kunnen de noodzaak om (kostbaar) krachtvoer in te kopen verminderen. Ook samenwerking met een akkerbouwer kan bedrijfseconomische winst opleveren.

Het volledige rapport van Wageningen Economic Research is te lezen via deze link.