Onderzoek naar effect kruidenrijk grasland op biodiversiteit

In de Noordelijke Friese Wouden loopt een onderzoek naar het effect van kruidenrijk grasland op de biodiversiteit, zowel boven de grond als in de grond. In dit project werken de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met een studiegroep van lokale boeren, onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat elzensingels en houtwallen bijzondere natuurwaarden bieden. Planten die goed gedijen bij schrale omstandigheden, varens en mossen, houtwalvogels, vleermuizen en een diversiteit aan ongewervelden worden er aangetroffen. Als volgende stap wil men vanuit dit project de biodiversiteit in het tussenliggende grasland vergroten, ter ondersteuning van de biodiversiteit in de singels en wallen. Ook is het doel om de biodiversiteit in de bodem te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op kruidenrijk grasland omdat dit essentieel is voor herstel van de insectenfauna van het boerenland. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor meer klimaatbestendig graslandbeheer en transitie naar een natuurinclusieve landbouw met naast biodiversiteit, levering van ecosysteemdiensten als recreatieve waarde, koolstofvastlegging, waterbergend vermogen en droogtebestendigheid.

De eerste resultaten laten zien dat rond kruidenrijk grasland naar verhouding veel meer biodiversiteit oplevert in de boomwallen eromheen maar ook in de bodem. Zo worden er veel meer ode wormen in de bodem gevonden, wat goed is voor de beluchting en het watervasthoudend vermogen. In de komende periode wordt verder onderzoek gedaan naar de toename van biodiversiteit in de bodem.