Proef met meten emissies in Brabantse veestallen

De provincie Brabant start een proef met het ‘real time’ meten van emissies in 25 stallen. Daarbij streeft de provincie naar een spreiding over de categorieën melk(rund)vee, varkens, pluimvee, vleeskalveren en melkgeiten. Door middel van de metingen moet duidelijk worden wat de werkelijke emissies zijn. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt bij een nieuwe manier van vergunningverlening.

Veehouders die mee willen doen aan de proef kunnen zich melden tot uiterlijk 31 januari 2024. Bij geselecteerde bedrijven wordt vervolgens gedurende een jaar gemeten. Hiervoor worden sensoren in de stal geïnstalleerd. De verzamelde data zijn beschikbaar via een dashboard dat de ruwe data vertaalt naar bruikbare gegevens voor de veehouder. Voor elke stal die bemeten wordt, wordt een meetplan opgesteld dat voldoet aan de actuele meetprotocollen.

De proef past in het streven om op basis van gemeten gegevens en waarden emissies van bedrijven te beoordelen. Daarmee krijgt de veehouder ook meer handelingsruimte om met managementmaatregelen aan zijn doelen te werken. Het neemt ook discussies weg over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen. Recent is vanuit dezelfde wens naar gemeten data bij agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) een test gestart om meetapparatuur voor stalemissies te testen. Deze test wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in samenwerking met leverancier van sensormeetsystemen,

Belangstellenden kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden op de website van Landbouw en Voedsel Brabant.