Publicatie ‘Het perspectief van biologische landbouw’

De publicatie van het onderzoek ‘Het perspectief van biologische landbouw’ geeft inzicht in de effecten van het vergroten van het landbouwareaal en is opgesteld door Gerard Migchels (projectleider van de Pilot BioMonitor), Iris de Jonge, Marc Bracke, Theun Vellinga en Wijnand Sukkel. Groei van het areaal biologische landbouw draagt bij aan vermindering van de broeikasgasemissies in Nederland van zowel akkerbouw/vollegrondsgroente

teelt als melkveehouderij in Nederland uitgedrukt in Mton CO2eq per jaar. Daarnaast draagt areaalvergroting bij aan het versterken van de natuur in Nederland. Tenslotte kan het bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn in Nederland. Op dit moment is dat echter nog onvoldoende met onderzoek te onderbouwen dus is aanvullend onderzoek wenselijk. Lees het gehele rapport HIER