TNO-onderzoek naar aanlevering data van stalmetingen

TNO heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop veehouders data over emissies uit veestallen kunnen aanleveren. Door nieuwe ontwikkelingen in sensortechnologie kunnen ammoniakconcentraties en -emissies worden gemeten in stallen gemonitord worden. Deze meetgegevens kunnen worden gebruikt voor regulering van doelvoorschriften naast of in plaats van middelvoorschriften.

Eerder dit jaar publiceerde Wageningen University & research het rapport Richtlijnen voor het bepalen van emissie uit veestallen. Daarin werd beschreven hoe wetenschappelijk betrouwbare metingen met sensoren gedaan moeten worden. In aanvulling daarop heeft TNO nu onderzocht hoe data-aanlevering georganiseerd moet worden als basis te dienen voor toezicht op vergunningen. Aan de hand van deskresearch, interviews en interactieve sessies heeft TNO een aantal aanbevelingen geformuleerd:
1. Lever op drie momenten per jaar data aan, waarbij de eerste twee momenten het bevoegd gezag de mogelijkheid geven om preventief toezicht in te richten.
2. Rapporteer alleen de geaggregeerde emissie van ieder kwartaal.
3. Hanteer een bewaarplicht van meer gedetailleerde meetdata om diepgravender onderzoek te kunnen doen.
4. Gebruik een logboek om de informatie over kalibraties of storingen en andere gebeurtenissen die invloed hebben op de metingen, te kunnen herleiden.
5. Maak het mogelijk om naast geautomatiseerde verwerking van data ook handmatige verwerking te doen, zodat verschillen in de mate van automatisering tussen bevoegd gezag organisaties worden omzeild.