veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is de aanleiding van de pilot?

De biologische melkveehouderij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse doelen rond natuur, milieu en water door de extensievere bedrijfsvoering en de lagere emissies per ha. Maar de biologische melkveehouderij wil ook zelf werken aan  verdere verlaging van stikstof- en ammoniakemissies. De Kringloopwijzer is vooral afgestemd op een gangbare bedrijfsvoering en sluit op sommige onderdelen minder goed aan op extensievere en biologische bedrijfssystemen. Daarom werkt dit project aan een monitorings- en rapportagemethodiek, de BioMonitor, die beter recht doet aan het biologische karakter en inzicht geeft in de prestaties (van de sector en op individueel bedrijfsniveau).

Welke organisaties hebben de pilot opgestart?

De pilot wordt, in opdracht van het Ministerie van LNV, uitgevoerd door Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut, De Natuurweide en Biohuis. Daarmee is een nauwe betrokkenheid van de sector gewaarborgd.

Hoe wordt de pilot gefinancierd?

De pilot valt onder de werkgroep Biologische Systeemlandbouw (Managementmaatregelen) en wordt bekostigd uit de stikstofgelden.

Hoe lang loopt de pilot?

De pilot duurt tot eind 2024. Mochten er aanvullende of verdiepende onderzoeken nodig zijn, dan is een verlenging van de pilot een optie.

Onderzoek

Wat is de reductiedoelstelling voor de pilot?

De doelstelling is om gemiddeld 15% verdere reductie van ammoniakemissie te realiseren t.o.v. het uitgangsjaar 2021. Voor elk bedrijf zal deze reductie uit een mix van maatregelen komen, afhankelijk van de bedrijfssituatie. De mogelijkheden en resultaten worden met de deelnemers besproken en geanalyseerd.

Hoe worden gegevens verzameld?

Voor elk bedrijf worden de KringloopWijzer en de NH3 check ingevuld Op onderdelen waar meer kennis en informatie nodig is wordt aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door het uitgebreid analyseren van de samenstelling van vers gras en graskuilen. Daarnaast worden inzichten en gegevens met het Netwerk Praktijkbedrijven uitgewisseld.

Hoe leiden nieuwe kennis en inzichten tot aangepaste uitgangspunten en rekenregels?

Met nieuwe, aanvullende kennis en resultaten kunnen rekenregels en uitgangspunten worden aangepast. Deze worden daarmee beter toepasbaar voor biologische (en andere extensieve) bedrijfssystemen. Mogelijke aanpassingen worden getoetst ten opzichte van de bestaande uitgangspunten in de Kringloopwijzer. Getoetste en goedgekeurde rekenregels en aannames worden opgenomen in een aparte (tijdelijke) KLW-bio en daarna onderdeel van de uiteindelijke BioMonitor. Resultaten uit het project kunnen ook worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de KLW.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de pilot?

De BioMonitor die tot stand komt in het project, zal worden uitgerold onder alle biologische melkveehouders in Nederland. Hoe meer bedrijven ermee werken, des te representatiever wordt het inzicht in de prestaties van de gehele Nederlandse biologische melkveehouderij. Daarnaast kunnen individuele ondernemers de inzichten gebruiken om hun (biologische) bedrijfsvoering te optimaliseren. Kennisdeling zal dus een belangrijke stap zijn tijdens het project en daarna.

Is reductie van methaanemissie onderdeel van het project?

Het reduceren van methaanemissie valt niet binnen de scoop van het project. Binnen het Netwerk Praktijkbedrijven (waarmee veel kennis en inzichten worden gedeeld) wordt methaan wel meegenomen in het project en, waar relevant en zinvol, gedeeld met de pilotdeelnemers.

Deelnemers

Hoeveel bedrijven doen mee aan de pilot?

Verspreid over Nederland doen 11 biologische melkveebedrijven mee. Deze bedrijven zijn, na gesprekken, geselecteerd uit een grotere groep van bedrijven die zich hadden aangemeld. Daarbij is naast geografische spreiding, gestreefd naar een diversiteit in o.a. bodemsoorten, ervaring met biologische bedrijfsvoering, gebruiken van natuurgronden en samenwerking met akkerbouwbedrijven.

Hoe worden de pilotbedrijven begeleid?

Ieder pilotbedrijf heeft een vaste bedrijfsbegeleider die helpt bij het verzamelen en aanleveren van gegevens. Ook denkt deze begeleider mee met de biologische melkveehouder om managementmaatregelen te treffen die leiden tot reductie van emissies en optimale biologische bedrijfsvoering. Er worden bijeenkomsten met deelnemers georganiseerd waarbij uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen centraal staat.

Maatregelen

Hoe worden maatregelen geborgd?

Waar de pilot aanvullende of nieuwe kennis oplevert die bijdraagt aan de borgingsvraagstukken, dan wordt dat doorgegeven. In eerdere projecten is samen opgetrokken met handhavers en vergunningverleners waardoor vanuit praktische voorbeelden meer inzicht in elkaars vragen en argumenten is verkregen. Dat zal binnen deze pilot opnieuw gaan gebeuren.

Informatie

Hoe blijf ik op de hoogte van de Pilot BioMonitor?

Naast de website en nieuwsberichten in de (vak)media versturen we nieuwsbrieven aan belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link