Verkenning naar alternatieve omgevingswaarde

Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof heeft het eindverslag naar de verkenning naar alternatieven voor de Kritische Depositie Waarde (KDW) in de wet naar de Kamer gestuurd. Ruim een jaar gelden is een werkgroep gevormd die heeft gekeken naar een alternatief voor de KDW als omgevingswaarde in de wet. In deze werkgroepen waren agrarische en natuurorganisaties, de provincies (IPO) en het ministerie van LNV vertegenwoordigd. Het doel was om naar andere indicatoren te kijken dan de KBW, die gebaseerd is op stikstofdepositie, om de staat van de natuur breder te monitoren.

De KDW als omgevingswaarde in de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) kwam ter discussie in het rapport van Johan Remkes (‘Wat wel kan’). De KDW is de wetenschappelijke maatstaf die aangeeft hoeveel stikstof de natuur aan kan zonder dat deze dreigt te verslechteren. Remkes adviseerde om de KDW op termijn uit de wet te halen en een bredere maatstaf van de natuurontwikkeling op te nemen.

De werkgroep heeft naar alternatieve omgevingswaarden gekeken, breder dan alleen stikstofdepositie. Vanuit de landbouw is de wens sterk om andere indicatoren dan de (moeilijker te beïnvloeden) depositiewaarde te hanteren. Over deze alternatieve indicatoren is in de werkgroep geen eensluidende opvatting. Praktische uitvoerbaarheid is daarbij ook een knelpunt.

Om een alternatieve omgevingswaarde te implementeren zal een wetswijziging nodig zijn. De bevindingen vanuit de werkgroep dienen dan ook als input voor een nieuw te vormen kabinet. De volledige tekst van de brief van de minister leest u hier.