Volgend kabinet beslist over verder natuurherstel

In een Kamerbrief heeft minister Van der Wal van Natuur en Stikstof laten weten dat een nieuw kabinet moet besluiten over langdurig natuurherstel. In de negende Voortgangsrapportage Natuur geeft de minister een beeld van de huidige staat van de natuur. De biodiversiteit ontwikkelt zich niet goed. Ongeveer 75% van de habitatrichtlijnsoorten en 90% van de habitattypen verkeren in een ongunstige staat. Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitat-en Vogelrichtlijn vallen blijven de aantallen ongeveer gelijk, of nemen de aantallen licht toe . In bredere zin staat de natuur in Nederland blijvend onder grote druk staat. De switch naar een positieve trend is nog niet te zien, zo stelt de minister. In 2022 werden bijna 39% van de 1771 bekeken soorten bedreigd in hun voortbestaan.

Hoewel het nieuwe kabinet besluiten voor de langere termijn moet nemen, reserveert het demissionaire kabinet € 1,28 miljard voor maatregelen die, mits goed onderbouwd, door provincies kunnen worden genomen. In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG) hebben de provincies maatregelen uitgewerkt die financiering vanuit het Rijk vragen.