Voortgangsrapportage: investeren in nieuwe natuur blijft nodig

Hoewel er vooruitgang is geboekt met uitbreiding van natuur en versterking van de natuurkwaliteit, blijft versnelling nodig om de natuurdoelen te halen. Dat blijkt uit de 9e Voortgangsrapportage Natuur. Daarin rapporteren het Rijk en de provincies over het natuurbeleid in 2022. Vorig jaar richtten de provincies in het kader van Natuurnetwerk Nederland 2.944 hectare nieuwe natuur in. Dat is ongeveer 1.000 hectare meer dan in 2021. Het tempo van de inrichting van nieuwe natuur moet echter flink omhoog om de afgesproken 80.000 hectare in 2027 te realiseren. Sinds 1 januari 2011 is er in totaal 48.511 hectare nieuwe natuur ingericht, 61% van het einddoel (80.000 hectare).

Naast omvang is ook kwaliteit van de natuur een belangrijk aspect. Kijkend naar de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen verkeren ongeveer driekwart van de Habitatrichtlijnsoorten en 90% van de habitattypen in een ongunstige staat. Daarnaast is in 2021 en 2022 in totaal 823 hectare nieuw bos gerealiseerd. Daarnaast is 1.861 hectare natuurbos tot stand gekomen, meestal door omvorming van bestaande bossen naar bossen met meer natuurwaarden.

Om inrichting van nieuwe natuur te stimuleren, werken provincies en het ministerie van LNV sinds 2021 samen in de Taskforce versnelling inrichting Natuurnetwerk Nederland. Van de twaalf provincies hebben tien inmiddels een realisatiestrategie opgesteld. Daarin omschrijven zij hoe zij de aanleg van nieuwe natuur kunnen versnellen. Gelderland en Flevoland, geven aan dat zij met de huidige strategie hun opgave voor het Natuurnetwerk Nederland op tijd kunnen realiseren. Daarom hebben zij geen realisatiestrategie opgesteld.